NWVT Fonds

Image

Inleiding

De Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen (NWVT) is de wetenschappelijke vereniging van en voor tandartsen. De NWVT is op 1 juli 1904 opgericht als NVT en is de op één na oudste tandheelkundig wetenschappelijke vereniging in Nederland.
Statutair is de doelstelling van de vereniging: het bevorderen van de tandheelkundige wetenschap. De NWVT voert zelf geen wetenschappelijk onderzoek uit, maar draagt bij aan de overdracht van wetenschappelijke informatie aan tandartsen.

De NWVT richt zich op elk tandheelkundig wetenschappelijk terrein dat relevant wordt geacht voor de tandarts in de algemene praktijk.
De NWVT houdt de tandarts niet alleen op de hoogte van ontwikkelingen binnen de tandheelkunde, maar streeft er ook naar om de stand van zaken op andere gebieden van de gezondheidszorg voor het voetlicht te brengen. Met congressen en cursussen en met het uitreiken van bijdragen aan wetenschappelijke ontwikkelingen wil de vereniging de gehele Nederlandse tandheelkundige gemeenschap bereiken.

NWVT Fonds
De Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen (NWVT) beschikt over het NWVT Fonds. Uit dit Fonds kunnen financiële bijdragen worden geleverd ter stimulering en ondersteuning van tandheelkundig onderzoek of tandheelkundige activiteiten in de breedste zin van het woord, die aansluiten bij de doelstelling van de NWVT: het bevorderen van de tandheelkundige wetenschap ten behoeve van de tandarts algemeen practicus, alsmede de implementatie daarvan in zijn praktijk.

Richtlijnen voor aanvraag uit het NWVT Fonds

Deadlines voor indiening zijn: 1 april en 1 oktober

Een bijdrage uit het NWVT Fonds wordt aangevraagd voor financiering van een eigen onderzoek of activiteit.
De aanvraag moet aansluiten bij de doelstelling van de NWVT met specifieke relevantie voor de tandarts algemeen practicus (zie hierboven). Het beschreven onderwerp moet tandheelkundig van aard zijn of te maken hebben met een randgebied van de tandheelkunde.

De aanvrager hoeft geen tandarts te zijn.
Er moet sprake zijn van een goed uitgewerkt en omschreven onderzoeks- of activiteits- voorstel. Bij een aanvraag dient een financiële onderbouwing te worden meegestuurd.

Voorbeelden van aanvragen die in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit het NWVT Fonds:

  • Bijdrage proefschrift
  • Bijdrage Scriptie
  • Bijdrage Onderzoeksstage
  • Onderzoek dat kan bijdragen aan de tandheelkundige wetenschap en de implementatie daarvan in de praktijk van de tandarts algemeen practicus  in het bijzonder
  • (Her)ontwikkeling van een richtlijn die niet rechtstreeks via het KiMo verloopt

Voor een aanvraag moet gebruik worden gemaakt van het NWVT Fonds aanvraagformulier. Per aanvraag / activiteit (proefschrift; scriptie; anders) is een formulier hiertoe opgesteld. De aanvraag moet ingestuurd worden naar: NWVT - info@nwvt.nu

Beoordeling van de aanvraag

Een aanvraag voor een financiële bijdrage uit het NWVT Fonds wordt beoordeeld door de NWVT Fonds Commissie. Aanvragen moeten volgens de “Richtlijnen voor aanvraag” worden ingediend.

Bij de beoordeling van een aanvraag uit het NWVT Fonds zal de nadruk liggen op:

  • Mogelijk klinisch tandheelkundig karakter van de aanvraag
  • De wetenschappelijke/klinische achtergrond van de aanvrager
  • Het belang van de toekenning voor de tandheelkundige professie als geheel en de tandarts algemeen practicus in het bijzonder

De NWVT Fonds commissie bepaalt of aan een in de Inleiding en bij de Richtlijnen omschreven onderzoek of activiteit ondersteund kan worden. Deze commissie geeft advies hierover aan het bestuur. Het bestuur bepaalt uiteindelijk of het advies gevolgd wordt. De penningmeester bepaalt de uiteindelijke financiële bijdrage aan het onderzoek of activiteit.

Een reactie op een aanvraag volgt binnen 1 maand na de inzendtermijnen:  Deadlines voor indiening zijn: 1 april en 1 oktober

De Commissie kan nadere informatie bij de aanvrager en/of ondersteunende personen/instanties opvragen.
Wanneer volgens de commissie een aanvraag niet voldoet aan de gestelde criteria, wordt geen bijdrage toegekend. Over de uitslag van de toekenning van een aanvraag uit het NWVT Fonds wordt niet gecorrespondeerd.

De aanvrager wordt op de hoogte gebracht door de NWVT over de toekenning van een bijdrage uit het NWVT Fonds.

Bestuursleden van de NWVT en commissieleden NWVT Fonds zijn uitgesloten van het doen van een aanvraag uit het NWVT Fonds.

PR

Aan een toekenning van een bijdrage uit het NWVT Fonds wordt bekendheid gegeven middels de NWVT nieuwsbrief en Facebook. Andere communicatiemiddelen kunnen ook worden ingezet.
Het NWVT bestuur verplicht zich ten opzichte van haar leden tijdens de ALV verslag te doen van de toekenning van alle bijdragen uit het NWVT Fonds.

Uitreiking bijdrage
De overhandiging van een bijdrage uit het NWVT Fonds vindt zo spoedig mogelijk plaats na toekenning van de bijdrage. De bijdrage wordt bancair overgemaakt door de penningmeester NWVT.

Verantwoording aanvrager

Het toegekende bedrag dient volledig te worden aangewend voor de in de aanvraag beschreven onderzoeksdoeleinden of activiteit. Dit dient helder aan de NWVT Fonds commissie duidelijk gemaakt te worden. De ontvanger is verplicht verantwoording af te leggen over de besteding van het bedragen dient akkoord te gaan met genoemde voorwaarden.

De ontvanger van een bijdrage uit het NWVT Fonds verplicht zich op enigerlei wijze, bijvoorbeeld middels een publicatie of lezing, verslag te doen over de resultaten van het onderzoek of activiteit inclusief vermelding van de ondersteuning door de NWVT.